Giỏ hàng

Bài văn tụng đêm Giao thừa và sáng mùng 1 Tết

Theo phong tục của người Việt, vào thời khắc Giao thừa, các gia đình thường thắp hương cúng ông bà, tổ tiên….Sáng mùng 1, mọi nhà thường làm mâm cơm cúng Phật, Thần linh, thổ địa, tổ tiên và cũng khấn tụng cầu mong một năm mới bình an, sung túc.

Hiện nay, có khá nhiều sách, tư liệu hướng dẫn bài khấn vào các dịp lễ Tết nhưng vẫn có nhiều người còn lúng túng chưa biết nên chọn bài nào. Sau nhiều năm sinh hoạt trong các đạo tràng thuộc Thiền phái Trúc Lâm, chúng tôi được chư Tăng hướng dẫn tụng các bài sám nguyện, phát nguyện. Bài văn phát nguyện Giao thừa và sáng mùng 1 Tết nằm trong nghi thức khoá lễ Thiền môn đã được Hòa thượng Thích Thanh Từ biên soạn. Bài văn phát nguyện này có ý nghĩa rất lớn bởi hàm chứa ý nghĩa đem tình yêu thương rộng lớn chan rải tới muôn loài, ước nguyện cho tất cả nhân loại cùng vui sống hòa hợp không sát hại lẫn nhau.

Nhân dịp xuân mới, Trầm Tuệ mạo muội ghi lại và xin được chia sẻ cùng các bạn nghi thức cúng Giao thừa và tụng vía Phật Di Lặc ngày mùng 1 Tết để mọi người có thể đọc tụng hành trì theo tại tư gia, hoặc đến dự khóa lễ ở các thiền viện.
Kính chúc tất cả các bạn một mùa xuân an lạc!

NGUYỆN HƯƠNG
(Quỳ tụng)
Trầm thủy, rừng Thiền hương sực nức.
Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng.
Ðao Giới vót thành hình non thẳm.
Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng.
Nam-mô Bồ-tát Hương Cúng Dường. (3 lần, đứng lên)

Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời hùng sư rủ lòng thương xót chúng quần sinh.
Soi đuốc tuệ vào chốn tối tăm,
Thả thuyền từ đi trong biển khổ
Phóng sáng ngọc soi cùng các cõi,
Duỗi tay vàng tiếp độ chúng quần sinh.

Duyên nay là ngày cuối năm ... - Tết Nguyên đán năm ..., tất cả chúng con một dạ chí thành quỳ trước đài sen đốt nén tâm hương cúng dường tam thế Phật Pháp Tăng Thánh Hiền. Ngưỡng nguyện nương nhờ từ lực Tam bảo ở khắp mười phương lai lâm đạo tràng chứng minh cho chúng con cúng dường và tâm thành trì tụng Đại thừa Bát nhã tâm kinh, cùng lễ Phật nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, toàn thể nhân dân được an cư lạc nghiệp. Tất cả chúng con cùng mọi người khắp thế giới đều được bình an, vui khỏe luôn luôn hạnh phúc, mọi bệnh tật thảy được tiêu trừ, vạn sự kiết tường, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, thân tâm thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt.

Chúng con cũng xin nguyện cầu cho tất cả chư vị vong linh cửu huyền thất tổ gia tiên nội ngoại và cha mẹ nhiều đời của tất cả chúng con, cùng chư vị vong linh chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, hoạnh tử vô danh, chúng sanh ngộ sát, cùng tất cả chúng thập loại cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh đều được nương từ lực tam bảo mà sớm rõ đường lành, thoát vòng mê muội, được siêu sanh về cõi Phật an vui.

Cúi mong Tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh cho tấm lòng thành của chúng con. (3 lần - đứng lên).

TÁN PHẬT
Ðại từ, đại bi thương chúng sanh.
Ðại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.
- Chí tâm đảnh lễ, tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy)
- Chí tâm đảnh lễ, tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy)
- Chí tâm đảnh lễ, tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy)

TÁN PHÁP
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn.
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ.
Nguyện hiểu nghĩa chơn Ðức Thế Tôn.
Qui kính Phật Bồ-tát trên hội Bát Nhã. (3 lần)

TÂM KINH TRÍ TUỆ - CỨU CÁNH RỘNG LỚN
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.
Này Xá-lợi-phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế.

Này Xá-lợi-phất! Tướng không của các pháp, không sanh, không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng không không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ được, nên Bồ-tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết-bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát-nhã Ba-la-mật-đa được đạo quả Vô Thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Nên biết, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chân thật không dối. Vì vậy nói chú Bát-nhã ba-la-mật-đa, liền nói chú rằng:
"Yết-đế, yết-đế, ba-la yết- đế, ba-la tăng yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha". (3 lần)

LỄ PHẬT TỔ
Chí tâm đảnh lễ: Quá khứ Phật Tỳ Bà Thi.
Chí tâm đảnh lễ: Hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni
Chí tâm đảnh lễ: Vị Lai Phật Di Lặc Tôn. (7 lần)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Tôn Bồ Tát Hộ Trì Chánh Pháp
Chí tâm đảnh lễ: Phật Bồ Tát Hiện Tại Đạo Tràng.

VĂN PHÁT NGUYỆN
(Quỳ tụng)
Đệ tử chúng con một lòng thành,
Nguyện cho đất nước mãi thanh bình,
Tai nạn đao binh đều dứt sạch,
Huynh đệ nhìn nhau con một nhà.
Xót thương cứu giúp tiêu thù hận,
Cả trên thế giới thảy an lành,
Cùng chung nhân loại lòng yêu mến,
Sớt cơm chia áo một tâm thành.
Kết tình đồng loại như ruột thịt,
Nguyện cả chúng sanh đến côn trùng,
Cùng khởi lòng thương che chở thảy,
Ai đành sát hại làm lợi mình.
Mong sao toàn thể cùng vui sống,
Nguyện mưa chánh pháp khắp quần sanh,
Mọi người đều được ơn nhuần gội,
Nhiệt não tiêu tan lòng thanh lương.
Tam thừa thánh quả đều an trụ,
Nguyện con dứt sạch mọi não phiền,
Gắng tu chẳng chút sanh lười mỏi,
Lập chí vững chắc như kim cương.
Dù bao sóng gió không lay động,
Thẳng bước tiến lên quả vô sanh,
Yêu ma quỉ mị không ngăn nổi,
Chiếc gươm trí tuệ tay chẳng rời.
Đơn đao đột nhập vô thượng giác,
Tam độc bát phong không chướng ngăn,
Chỉ một chân như tam-muội ấn,
Tiến thẳng vào trong nhà Pháp thân.
Trên ngọn Diệu Phong rong tự tại,
Xem xét mười phương chúng khổ đau,
Khởi từ phương tiện tùy ứng hóa,
Đưa chúng đồng lên bờ Niết-bàn.
Dù bao gian khổ lòng không nản,
Công đức tu hành xin hướng về,
Tất cả chúng sanh cùng mình được,
Đồng nương chánh pháp tối thượng thừa,
Lên ngôi chánh giác chứng Phật đạo.

**********
Nguyện ngày an lành, đêm an lành
Ngày đêm sáu thời thường an lành
Tất cả các thời thảy an lành
Nguyện Chư Thượng Sư thương nhiếp thọ.
Nguyện ngày an lành, đêm an lành
Ngày đêm sáu thời thường an lành
Tất cả các thời thảy an lành
Nguyện Chư Tam Bảo thường gia bị.
Nguyện ngày an lành, đêm an lành
Ngày đêm sáu thời thường an lành
Tất cả các thời thảy an lành
Nguyện Chư Hộ Pháp thường ủng hộ.
Nam Mô Bồ Tát Tiêu Tai Giáng Kiết Tường (3 lần)

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN
Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.
Hai nguyện Tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyện khối nghi đều tan nát.
Bốn nguyện trăng Ðịnh mãi tròn đầy.
Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.
Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.
Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Ðịa.
Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam thiên.
Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.
Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.
Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.

HỒI HƯỚNG
Chúng con hồi tâm về Thánh Chúng.
Ân cần đầu cúi lễ Từ Tôn.
Thềm thang Thập Ðịa nguyện sớm lên.
Chân tâm Bồ-đề không thối chuyển.

PHỤC NGUYỆN
Cửa Thiền thường nghiêm tịnh,
Toàn chúng mãi thuận hòa,
Phật tuệ chiếu sáng ngời.
Mưa pháp hằng nhuần gội.
Phật tử lòng tin sâu,
Ruộng phước càng tăng trưởng.
Chúng sanh sống an lạc,
Vui hưởng cảnh thái bình.
Nơi nơi dứt đao binh,
Mỗi mỗi đều thành Phật.
Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni.

Hoặc tụng:
PHỤC NGUYỆN
Toàn thể chúng con thành tâm phúng tụng Đại thừa Bát Nhã Tâm Kinh cùng lễ Phật và văn cầu an, nguyện đem công đức này hồi hướng cho gia đình chúng con có mặt trong buổi lễ hôm nay được tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, thân tâm thanh thái, nghiệp chướng, báo chướng tận trừ, tất cả ác duyên thảy đều tiêu diệt. Phước huệ trang nghiêm, phúc thọ tăng long, sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý. Tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, trí tuệ mãi sáng suốt, được giác ngộ giải thoát. Cùng thể gia quyến an khang, lòng tin tam bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sanh tăng trưởng

Lại nguyện cho dòng giống Việt Nam khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình mọi loài yên ổn. Cầu nguyện cho mưa pháp gội nhuần mọi loài chung hưởng tứ chúng đồng tu, một niệm không sanh an nhiên giải thoát.

Khắp nguyện, phước ban tất cả, đức độ quần sanh, Phật pháp thịnh hưng, tam đồ dứt sạch.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

BA TỰ QUY Y
Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sanh, hiểu thấu đại đạo, phát tâm vô lượng (1 lạy)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sanh, thâm nhập tam tạng, trí tuệ như biển.(1 lạy)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sanh, quản lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy)

Tham khảo:

TRẦM TUỆ: LAN TỎA NIỀM TIN - SẺ CHIA CHÂN THẬT

Thương Hiệu Bán Trầm Hương Đốt Vi Sinh Uy Tín Việt Nam

0977023696
article