Giỏ hàng

Bài văn tụng lễ Vu Lan

Mùa Vu Lan lại về, Vu Lan về với người con Phật. Những người con thảo cháu hiền còn nghĩ đến ân sâu nghĩa nặng của mẹ cha, thì nỗi nhớ niềm thương trong mùa Vu Lan lại càng thắm thiết hơn bao giờ. Xuất phát từ tinh thần đó, chúng tôi xin chia sẻ bài văn Tụng lễ Vu Lan theo nghi thức thiền môn được các quý Thầy trong Thiền phái Trúc Lâm biên soạn để tụng đọc trong mùa Vu Lan. Bài tụng này các bạn có thể tụng tại tư gia, trước ban thờ Phật hay ban thờ gia tiên. Chỉ cần hoa tươi, nhang sạch... với tâm thành kính hướng về gia tiên tiền tổ, ông bà mẹ cha là đã tròn đầy. 

BÀI VĂN TỤNG LỄ VU LAN

Nguyện hương
(Quỳ tụng)
Trầm thủy, rừng Thiền hương sực nức.
Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng.
Ðao Giới vót thành hình non thẳm.
Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng.
Nam-mô Bồ-tát Hương Cúng Dường. (3 lần, đứng lên)

Tán Phật 
Ðại từ, đại bi thương chúng sanh.
Ðại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.
- Chí tâm đảnh lễ, tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. ( 1 lạy )
- Chí tâm đảnh lễ, tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. ( 1 lạy )
- Chí tâm đảnh lễ, tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. ( 1 lạy )

Tán Pháp 
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn.
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ.
Nguyện hiểu nghĩa chơn Ðức Thế Tôn.
Qui kính Phật Bồ-tát trên hội Bát Nhã. (3 lần)

TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU CÁNH RỘNG LỚN
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.
Này Xá-lợi-phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế.
Này Xá-lợi-phất! Tướng không của các pháp, không sanh, không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng không không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.
Vì không có chỗ được, nên Bồ-tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết-bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát-nhã Ba-la-mật-đa được đạo quả Vô Thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Nên biết, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chân thật không dối. Vì vậy nói chú Bát-nhã ba-la-mật-đa, liền nói chú rằng:
"Yết-đế, yết-đế, ba-la yết- đế, ba-la tăng yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha". (3 lần)

LỄ PHẬT TỔ

- Chí tâm đảnh lễ, Giáo chủ cõi Ta Bà Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (3 lần, mỗi lần 1 lễ )
- Chí tâm đảnh lễ, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi.
- Chí tâm đảnh lễ, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền.
- Chí tâm đảnh lễ, Tôn giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên. (7 lần, mỗi lần 1 lễ)
- Chí tâm đảnh lễ, Chư tôn Bồ Tát hộ trì chánh pháp.
- Chí tâm đảnh lễ, Phật Bồ Tát hiện tại đạo tràng. (1 lễ).

Hôm nay chúng tăng Tự tứ
Ngày hội Vu Lan.
Toàn thể chúng con
Tăng, Ni, Phật tử,
Hồi tâm tưởng nhớ,
Tôn giả Mục Liên.
Tu hành đã chứng,
Lục thông La - hán,
Vẫn còn thương mẹ,
Chẳng biết nơi nao ?
Sáu đạo luân hồi,
Quyết tâm tìm kiếm,
Thiên nhãn soi cùng,
Đến nơi Ngạ quỷ,
Mẹ ta đây rồi !
Lang thang đói khổ,
Ruột đau như cắt,
Khôn thể ngồi yên.
Liền đi khất thực,
Được bát cơm đầy,
Dùng thần túc thông,
Đem cơm dâng mẹ,
Nhìn thấy bát cơm,
Mẹ mừng khôn xiết,
Tay vừa bốc ăn,
Cơm liền hóa lửa !
Đớn đau khó tả,
Rơi lệ dầm dề,
Vội lui trở về,
Cầu Thế Tôn cứu,
Thế Tôn chỉ dạy,
Lập hội Vu lan,
Thỉnh mười phương Tăng
Đồng tâm cầu nguyện
Lễ hội vừa xong,
Cõi trời mẹ đến,
Mục Liên hớn hở,
Vui vẻ khôn cùng,
Lại hỏi Phật thêm,
Con hiếu sau này,
Cha mẹ quá cố,
Lập hội được chăng ?
Phật liền dạy rằng,
Thiết lễ Vu Lan,
Cứu độ lục thân,
Bảy đời cha mẹ.
Nhớ gương Mục Liên,
Người con hiếu thảo,
Tu chứng giải thoát,
Vẫn quí mẹ cha.
Huống nữa chúng con,
Còn là phàm tục,
Công ơn cha mẹ,
Trời bể khôn bì.
Bổn phận làm con,
Làm sao quên được,
Dâng hiến trọn đời,
Chưa tròn chữ hiếu.
Thân con có ra,
Từ nơi cha mẹ,
Dù nát thân này,
Chẳng đủ đền ân,
Con nào dám nghĩ,
Bỏ mẹ quên cha,
Có ai ruột rà,
Bằng cha với mẹ.
Sinh thành khổ nhọc,
Nuôi dưỡng tâng tiu,
Miễn con khỏe vui,
Là cha mẹ thích,
Con vừa chớm bệnh,
Cha mẹ buồn rầu,
Chạy ngược chạy xuôi,
Rước thầy tìm thuốc.
Chỉ nghĩ đến con,
Mà quên khổ nhọc.
Con là hòn ngọc,
Của quí mẹ cha,
Vắng mặt con thơ,
Mẹ cha sầu thảm,
Dù con khôn lớn,
Cha mẹ nào quên,
Thương mãi thương hoài
Đến ngày nhắm mắt.
Hy sinh cả đời,
Cũng vì con trẻ,
Muốn được con vui,
Quên mình tạo tội,
Đời nào đã khổ,
Kiếp khác nào an,
Càng nghĩ đến người,
Lòng con se thắt !
Nguyện tu tinh tấn,
Làm những điều lành,
Dâng công đức này,
Đền ân cha mẹ,
Xin trên Tam Bảo,
Chứng giám lòng con,
Bao nhiêu phước lành,
Nguyện xin hồi hướng,
Cho đấng hai thân,
Còn sống an khang,
Phát tâm Bồ - đề,
Tu thành chánh giác;
Nếu đã quá cố,
Siêu thoát trầm luân,
Sinh trong đời lành,
Tu theo chánh pháp
Hạnh duyên đầy đủ,
Phật đạo chóng thành

Chí tâm phát nguyện 
Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.
Hai nguyện Tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyện khối nghi đều tan nát.
Bốn nguyện trăng Ðịnh mãi tròn đầy.
Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.
Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.
Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Ðịa.
Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam thiên.
Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.
Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.
Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.

Hồi hướng 
Chúng con hồi tâm về Thánh Chúng.
Ân cần đầu cúi lễ Từ Tôn.
Thềm thang Thập Ðịa nguyện sớm lên.
Chân tâm Bồ-đề không thối chuyển.

Phục nguyện
Cửa Thiền thường nghiêm tịnh,
Toàn chúng mãi thuận hòa,
Phật tuệ chiếu sáng ngời.
Mưa pháp hằng nhuần gội.
Phật tử lòng tin sâu,
Ruộng phước càng tăng trưởng.
Chúng sanh sống an lạc,
Vui hưởng cảnh thái bình.
Nơi nơi dứt đao binh,
Mỗi mỗi đều thành Phật.
Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni.

Ba tự quy y 
Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sanh, hiểu thấu đại đạo, phát tâm vô lượng (1 lạy)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sanh, thâm nhập tam tạng, trí tuệ như biển.(1 lạy)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sanh, quản lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy)

 

0977023696