Giỏ hàng

Công đức và công dụng của việc lần chuỗi

Lần chuỗi để ghi nhớ số lượng niệm tụng, không để cho công phu thối thất.

Kinh Mộc Hoạn Tử chép: “Nếu muốn diệt trừ phiền não báo chướng,… nên xâu 108 hạt mộc hoạn, thường mang theo bên mình, lúc đi đứng ngồi nằm thường khiến cho nhất tâm, lần chuỗi xưng niệm Phật Pháp Tăng bảo, nếu đủ 20 vạn lần thân tâm bất loạn, không có các tà vạy thâm nhập vào mình. Khi mạng chung sẽ sanh về cõi Trời Diệm Thiên thứ 9, áo cơm tự nhiên đầy đủ, thường được an lạc. Nếu niệm đủ 100 vạn lần thì đoạn trừ được 108 nghiệp báo, đi ngược dòng sanh tử, hướng đến Niết Bàn, đoạn tận gốc phiền não, được giải thoát vô thường”.

Quyển 2, phẩm Tác Sổ Châu Pháp Tướng kinh Đà La Ni Tập chép: “Hành giả nếu cầm chuỗi bằng các thứ báu này, tụng kinh trì chú niệm Phật, thì sẽ được đầy đủ các loại Ba la mật, hiện đi liền được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác”. 

Kinh Sổ Châu Công Đức chép: “Nếu có người cầm chuỗi, niệm tụng danh hiệu Phật và Đà La Ni thì sẽ được phước vô lượng”. 

Kim Cang Đảnh Niệm Châu Kệ chép: “Nếu để trên đảnh trì không gián đoạn, do đội trên đầu mà diệt 4 tội nặng, nếu tay cầm để trên vai thì trừ hết các tội, hay khiến người tu mau thanh tịnh”. 

Nhất Tự Đảnh Luân Nghi chép: “Nếu dùng chơn ngôn gia trì vào chuỗi 7 lần, dùng để hành trì thời khóa, thì trì 1 biến thành 1 vạn biến”. 

Tùy theo loại chuỗi bất đồng, thì công đức lợi ích của việc tụng niệm cũng sai khác. Theo Đà La Ni Tập Kinh chép: “Dùng chuỗi thủy tinh là đệ nhất”.

Quyển hạ, phẩm Kiến Lập Đàn Tràng Phát Nguyện, kinh Nhiếp Chơn Thật chép: “Chuỗi trầm hương được một phần phước, chuỗi bằng ngọc đồng, sắt được hai phần, chuỗi thủy tinh trân châu được một câu chi phần, chuỗi bằng hạt sen, kim cang được hai câu chi phần. Chuỗi bằng các thứ báu và hạt Bồ Đề là thù thắng, trì niệm sẽ được công đức vô lượng vô biên bất khả thuyết”.

Theo Thủ Hộ Kinh chép: “Hạt Bồ Đề và nhiều loại hòa hợp lại là thù thắng”.

Theo Sổ Châu Công Đức Kinh và Du Già Niệm Châu Kinh chép: "Hạt Bồ Đề rất là thù thắng".

Trong Mật tông có 3 bộ 5 bộ bất đồng, cho nên việc sử dụng chuỗi cũng có sự sai khác.

Theo Tô Tất Địa Yết Ra Kinh chép: “Phật bộ dùng chuỗi hạt Bồ Đề, Quan Âm bộ (Liên Hoa bộ) dùng chuỗi hạt sen, Kim Cang bộ dùng chuỗi hạt Kim cang, Bảo bộ dùng chuỗi bằng các thứ châu báu, Liên Hoa bộ dùng chuỗi hạt sen, Yết Ma bộ dùng chuỗi cát hỗn hợp”.

Đeo chuỗi có thể khiến tăng thêm chánh niệm. Đeo chuỗi để trang nghiêm oai nghi. Sử dụng chuỗi để ghi nhớ số lượng niệm tụng, không để cho công phu thối thất.
 

(Thích Thiện Phước)

Từ khóa

lễ thôi nôi bài tụng phật đản quà sinh nhật cho bé quà tặng bé yêu cúng dường câu chuyện cuộc sống Tết trồng cây sống đẹp sống lành cây dó bầu sống xanh trà ngon sống đời bình an lễ phật đản ý nghĩa ngày Vu Lan ý nghĩa ba cái lạy trong Phật giáo lần chuỗi hạt thành tâm bố thí tự độ A Di Đà Phật chánh niệm 33 vị tổ sư Phật học bài tụng Vu Lan niệm Phật hương nhang trong Phật giáo nghi thức lễ Vu Lan Phật học phổ thông Tổ Bồ đề Đạt Ma công đức dâng hương vãng sanh tụng kinh thiền khoẻ khoắn Vu Lan xuất gia giải thoát luân hồi Đạo Phật mong cầu lời di giáo của Phật Phật nhập niết bàn Phật học căn bản Đức Phật Tổ Bồ Đề Đạt Ma Kinh Pháp Bảo Đàn thành đạo đại lễ phước đức Ngày vía trong nhà Phật ngày Phật xuất gia sảng khoái phụ nữ đẹp tĩnh tâm ngủ ngon dậy sớm lễ Phật lần tràng hạt thành Phật cứu độ đi tu Thơ thiền làm the nao de cau an cúng dường Tam Bảo hòa thượng Thanh Từ vẻ đẹp chân thực Cầu siêu Vesak lợi ích của việc cúng dường lam the nao de cau sieu Phật pháp Bồ Tát Quán Tự Tại ý nghĩa cầu siêu cầu an ý nghĩa nghi lễ tắm Phật Quan The Am Bo Tat Kệ tắm Phật Báo hiếu thiền Trúc Lâm hiếu hạnh Phật đản ngày của mẹ tăng cường miễn dịch cách trị mất ngủ xông nhà thiền trà xông trầm trầm hương sạch dâng hương trầm hương trong y học lễ nhập trạch nhà mới xông bột trầm hương trà đạo tẩy uế văn phòng thưởng trầm dưỡng tâm an thần quy trình sản xuất tác dụng trầm hương chăm sóc sức khoẻ thiền định Mất ngủ tĩnh tâm lễ Phật nhang sạch uống trà thư giãn làm sạch không gian sống hướng dẫn nấu chay món chay món chay thường ngày vegan vegetarian food
0977023696