Giỏ hàng

Công đức và công dụng của việc lần chuỗi

Lần chuỗi để ghi nhớ số lượng niệm tụng, không để cho công phu thối thất.

Kinh Mộc Hoạn Tử chép: “Nếu muốn diệt trừ phiền não báo chướng,… nên xâu 108 hạt mộc hoạn, thường mang theo bên mình, lúc đi đứng ngồi nằm thường khiến cho nhất tâm, lần chuỗi xưng niệm Phật Pháp Tăng bảo, nếu đủ 20 vạn lần thân tâm bất loạn, không có các tà vạy thâm nhập vào mình. Khi mạng chung sẽ sanh về cõi Trời Diệm Thiên thứ 9, áo cơm tự nhiên đầy đủ, thường được an lạc. Nếu niệm đủ 100 vạn lần thì đoạn trừ được 108 nghiệp báo, đi ngược dòng sanh tử, hướng đến Niết Bàn, đoạn tận gốc phiền não, được giải thoát vô thường”.

Quyển 2, phẩm Tác Sổ Châu Pháp Tướng kinh Đà La Ni Tập chép: “Hành giả nếu cầm chuỗi bằng các thứ báu này, tụng kinh trì chú niệm Phật, thì sẽ được đầy đủ các loại Ba la mật, hiện đi liền được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác”. 

Kinh Sổ Châu Công Đức chép: “Nếu có người cầm chuỗi, niệm tụng danh hiệu Phật và Đà La Ni thì sẽ được phước vô lượng”. 

Kim Cang Đảnh Niệm Châu Kệ chép: “Nếu để trên đảnh trì không gián đoạn, do đội trên đầu mà diệt 4 tội nặng, nếu tay cầm để trên vai thì trừ hết các tội, hay khiến người tu mau thanh tịnh”. 

Nhất Tự Đảnh Luân Nghi chép: “Nếu dùng chơn ngôn gia trì vào chuỗi 7 lần, dùng để hành trì thời khóa, thì trì 1 biến thành 1 vạn biến”. 

Tùy theo loại chuỗi bất đồng, thì công đức lợi ích của việc tụng niệm cũng sai khác. Theo Đà La Ni Tập Kinh chép: “Dùng chuỗi thủy tinh là đệ nhất”.

Quyển hạ, phẩm Kiến Lập Đàn Tràng Phát Nguyện, kinh Nhiếp Chơn Thật chép: “Chuỗi trầm hương được một phần phước, chuỗi bằng ngọc đồng, sắt được hai phần, chuỗi thủy tinh trân châu được một câu chi phần, chuỗi bằng hạt sen, kim cang được hai câu chi phần. Chuỗi bằng các thứ báu và hạt Bồ Đề là thù thắng, trì niệm sẽ được công đức vô lượng vô biên bất khả thuyết”.

Theo Thủ Hộ Kinh chép: “Hạt Bồ Đề và nhiều loại hòa hợp lại là thù thắng”.

Theo Sổ Châu Công Đức Kinh và Du Già Niệm Châu Kinh chép: "Hạt Bồ Đề rất là thù thắng".

Trong Mật tông có 3 bộ 5 bộ bất đồng, cho nên việc sử dụng chuỗi cũng có sự sai khác.

Theo Tô Tất Địa Yết Ra Kinh chép: “Phật bộ dùng chuỗi hạt Bồ Đề, Quan Âm bộ (Liên Hoa bộ) dùng chuỗi hạt sen, Kim Cang bộ dùng chuỗi hạt Kim cang, Bảo bộ dùng chuỗi bằng các thứ châu báu, Liên Hoa bộ dùng chuỗi hạt sen, Yết Ma bộ dùng chuỗi cát hỗn hợp”.

Đeo chuỗi có thể khiến tăng thêm chánh niệm. Đeo chuỗi để trang nghiêm oai nghi. Sử dụng chuỗi để ghi nhớ số lượng niệm tụng, không để cho công phu thối thất.
 

(Thích Thiện Phước)

Từ khóa

trà ngon cúng dường lễ thôi nôi quà sinh nhật cho bé câu chuyện cuộc sống Tết trồng cây quà tặng bé yêu sống đời bình an sống lành cây dó bầu sống đẹp sống xanh ý nghĩa ba cái lạy trong Phật giáo 33 vị tổ sư thiền Phật học niệm Phật Vu Lan A Di Đà Phật chánh niệm làm the nao de cau an cúng dường Tam Bảo khoẻ khoắn lam the nao de cau sieu Kệ tắm Phật Báo hiếu lợi ích của việc cúng dường vãng sanh tụng kinh vẻ đẹp chân thực Cầu siêu bài tụng Vu Lan nghi thức lễ Vu Lan xuất gia Phật học phổ thông giải thoát Tổ Bồ đề Đạt Ma Vesak công đức dâng hương hòa thượng Thanh Từ hương nhang trong Phật giáo luân hồi Phật nhập niết bàn Phật học căn bản Đức Phật ý nghĩa cầu siêu thiền Trúc Lâm tĩnh tâm ý nghĩa ngày Vu Lan lần chuỗi hạt thành tâm bố thí tự độ mong cầu Phật pháp bài tụng phật đản Đạo Phật lời di giáo của Phật lễ Phật ngủ ngon dậy sớm cầu an Phật đản ngày của mẹ Tổ Bồ Đề Đạt Ma Kinh Pháp Bảo Đàn thành đạo Bồ Tát Quán Tự Tại đại lễ phước đức lần tràng hạt thành Phật cứu độ đi tu Thơ thiền ý nghĩa nghi lễ tắm Phật hiếu hạnh Ngày vía trong nhà Phật ngày Phật xuất gia sảng khoái phụ nữ đẹp Quan The Am Bo Tat lễ phật đản trầm hương sạch thiền trà tăng cường miễn dịch cách trị mất ngủ xông nhà xông trầm dâng hương trà đạo tẩy uế văn phòng thưởng trầm Mất ngủ tĩnh tâm lễ Phật nhang sạch dưỡng tâm an thần quy trình sản xuất uống trà thư giãn làm sạch không gian sống hương nhang trong Phật giáo tác dụng trầm hương chăm sóc sức khoẻ thiền định trầm hương trong y học lễ nhập trạch nhà mới xông bột trầm hương hướng dẫn nấu chay vegan món chay món chay thường ngày vegetarian food
0977023696