Giỏ hàng

TRẦM TUỆ ĐỐNG ĐA

Trầm Tuệ Đống Đa

####

  • Kiot 3, số 82 ngõ Thịnh Hào 1, P.Hàng Bột, Q.Đống Đa, Hà Nội
  • (+84) 0977023696

####

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.213202395222!2d105.82808261440722!3d21.02415359331264!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9d9edcda1d%3A0x31020750bdef8589!2zODIgTmfDtSBUaOG7i25oIEjDoG8gMSwgSMOgbmcgQuG7mXQsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1607583246630!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

 

0977023696