Giỏ hàng

TRẦM TUỆ QUẢNG NINH

Trầm Tuệ Quảng Ninh

####

  • Sân Đình - Làng Nương resort Legacy Yên Tử (Thượng Yên Công, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)
  • (+84) 0913261182

####

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m23!1m12!1m3!1d119084.74434609195!2d106.65311577809659!3d21.136543301609375!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m8!3e6!4m0!4m5!1s0x314a852c907317d3%3A0x977ef334d7bc8828!2zWcOqbiBU4butIFZpbGxhZ2UgLSBMw6BuZyBOxrDGoW5nIFnDqm4gVOG7rSwgRGkgdMOtY2ggZGFuaCB0aOG6r25nLCDEkMaw4budbmcgWcOqbiBU4butLCBUaMaw4bujbmcgWcOqbiBDw7RuZywgVcO0bmcgQsOtLCBRdeG6o25nIE5pbmggMjAwMDA!3m2!1d21.136557699999997!2d106.72315619999999!5e0!3m2!1svi!2s!4v1607583634287!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

0977023696