Giỏ hàng

Nghi thức lễ tắm Phật

Làm sao thực hiện nghi lễ tắm Phật cho đúng?

Nghi thức lễ tắm Phật trong mùa Phật đản này, chúng tôi được hướng dẫn thực hiện khi tham gia sinh hoạt đạo tràng tại một số ngôi thiền viện thuộc thiền phái Trúc Lâm. Trầm Tuệ mạn phép kính ghi lại để các đạo hữu tham khảo có thể thực hiện nghi lễ này tại tư gia trong mùa Phật đản. 

 

NGHI THỨC LỄ TẮM PHẬT

NGUYỆN HƯƠNG

(Quỳ tụng)

Trầm thủy, rừng Thiền hương sực nức.

Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng.

Ðao Giới vót thành hình non thẳm.

Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng.

Nam-mô Bồ-tát Hương Cúng Dường. (3 lần, đứng lên)

TÁN PHẬT

Ðại từ, đại bi thương chúng sanh.

Ðại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.

Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.

Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

- Chí tâm đảnh lễ, tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy )

- Chí tâm đảnh lễ, tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy)

- Chí tâm đảnh lễ, tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy )

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn.

Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

Nay con nghe thấy vâng gìn giữ.

Nguyện hiểu nghĩa chơn Ðức Thế Tôn.

Qui kính Phật Bồ-tát trên hội Bát Nhã (3 lần)

TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU CÁNH RỘNG LỚN

Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

Này Xá-lợi-phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế.

Này Xá-lợi-phất! Tướng không của các pháp, không sanh, không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng không không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ được, nên Bồ-tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết-bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát-nhã Ba-la-mật-đa được đạo quả Vô Thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Nên biết, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chân thật không dối. Vì vậy nói chú Bát-nhã ba-la-mật-đa, liền nói chú rằng:

"Yết-đế, yết-đế, ba-la yết- đế, ba-la tăng yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha". (3 lần)

LỄ PHẬT

- Chí tâm đảnh lễ: Giáo chủ cõi Ta bà Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  ( 7 lần, mỗi lần 1 lễ)           

- Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, Sư Lợi.  (mỗi câu lễ 1 lễ) 

- Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền.    

- Chí tâm đảnh lễ: Chư tôn Bồ Tát hộ trì chánh pháp.     

- Chí tâm đảnh lễ: Phật Bồ Tát hiện tại đạo tràng (đánh chuông 2 cái, lễ 1 lễ)   

BÀI KỆ TẮM PHẬT

Con nay tắm gội đức Như Lai

Bậc trí trang nghiêm, công đức đầy

Cõi trược chúng sanh lìa uế nhiễm

Trọn nên thân pháp vốn không hai.

Phật không sanh ở Ca-tỳ-la

Cũng chẳng qua đời tại Sa-la

Sống chết thong dong, nào quái ngại

Bậc siêu sanh diệt: Sa-ky-a.

Trăng tròn Ve-sak, cảnh xinh tươi

Mừng Tất-đạt-đa sanh cõi đời

Rồng múa lượn quanh phun nước tắm

Hoa sen nở ngát dưới chân Người.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích ca Mâu ni.

(Toàn chúng đồng niệm liên tục đến khi tắm Phật xong) 

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

Một nguyện nguồn linh thường rỗng lặng

Hai nguyện tạng thức hết lăng xăng

Ba nguyện khối nghi đều tan nát

Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy

Năm nguyện pháp trần không khởi diệt

Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng

Bảy nguyện suy nghĩ hành  Thập Địa

Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam thiên 

Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót

Mười  nguyện ý ngựa dứt cương yên

Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy

Mười hai nguyện mến thích Tổ sư Thiền

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

Chúng con hồi tâm về Thánh Chúng

Ân cần đầu cúi lễ Từ Tôn

Thềm thang Thập Địa nguyện sớm lên

Chân tâm Bồ Đề không thối chuyển

PHỤC NGUYỆN

 Chủ lễ xướng một mình (đại chúng chắp tay lắng nghe)

Cửa Thiền thường nghiêm tịnh

Toàn chúng mãi thuận hòa

Phật Huệ chiếu sáng ngời

Mưa Pháp hằng nhuần gội

Phật tử lòng tin sâu

Ruộng phước càng tăng trưởng

Chúng sanh sống an lạc

Vui hưởng cảnh thái bình

Nơi nơi dứt đao binh

Mỗi mỗi đều thành Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (đồng niệm)

BA TỰ QUY Y

(Đại chúng đồng đứng lên lễ Phật) 

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sanh, hiểu thấu đại đạo, phát tâm vô lượng (1 lạy)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sanh, thâm nhập tam tạng, trí tuệ như biển.(1 lạy)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sanh, quản lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy)

 

0977023696