Giỏ hàng

Sám cảnh tỉnh vô thường

Nhớ lời Phật Tổ dạy rằng:
Ðời người chớp nhoáng như lằn điển quang,
Thân người giả hợp rồi tan,
Lao xao bọt nước mơ màng chiêm bao,
Nặng mang những nghiệp trần lao,
Loanh quanh ba cõi lao xao sáu đường.
Ðã sanh trong cõi vô thường,
Thì ai thoát khỏi con đường tử sanh,
Bầu trời lồng lộng cao xanh,
Xoay mưa trở nắng tan tành gió mây,
Mênh mông đất nước trời dài,
Còn đâu bể thẳm luân đầy chiều mai.
Kể từ vô thỉ vị lai,
Ðến đời mạt pháp là ngày nay đây,
Biết bao tan xác rã thây,
Biết bao những nấm mả loài mồ hoang.
Phật xưa trượng sáu mình vàng,
Mãn viên còn phải Niết bàn báo thân.
Tiên gia như Lý đại quân,
Ðến ngày vô hóa hình thần cũng tan,
Tam hoàng Ngũ đế Thánh nhân,
Nào ai giữ được sắc thân đời đời.
Phật, Tiên, Hiền, Thánh, vật, người,
Non sông biến đổi đất trời tiêu tan.
Than ôi, cuộc thế ngỡ ngàng,
Não nùng chết khổ, lỡ làng sống vui,
Nếu ba hơi thở tắt rồi,
Mưa tuôn, cỏ lợp đất vùi nắng phơi.
Than ôi giấc mộng muôn đời !
Biết bao nhiêu khách đọa đày say vui.
Hỡi vong ơi ! Hỡi hồn ơi !
Bao nhiêu nợ thế trả rồi thời thôi,
Rửa lòng cho sạch trần ai,
Rời câu dục lạc miếng mồi lợi danh,
Tránh xa cái cửa tử sanh,
Thoát nơi tham ái khỏi thành sân si,
Bước vào trong cửa từ bi,
Nương theo chơn Phật trở về liên bang.
Khỏi đường sống chết xoay lăn,
Khỏi đường khổ thống khỏi thân tội tình,
Liên bang là nước hóa sanh,
Có ao tám đức có sen năm màu,
Có giường ngọc có mành châu,
Có thành thất bảo có lầu thất trân,
Sáu thời thiên nhạc rền vang,
Màu sen chói lọi mùi hương nực nồng,
Tốt thay thế giới vàng ròng,
Bảy hàng bảo thọ chín trùng liên hoa.
Ðạo sư là Phật Di Ðà,
Mình vàng rực rỡ chói lòa hào quang,
Hằng ngày thuyết pháp rền vang,
Tiếp người niệm Phật dẫn đường thiện duyên.
Hỡi ôi ! Hồn có linh thiêng,
Phát tâm niệm Phật mà nguyền vãng sanh,
Thành lòng Phật một nguyện lành,
Hoa sen rày đã nên danh tánh rồi.
Căn lành lợi phúc vun bồi,
Nương thuyền lục độ mà hồi hương qua,
Mãn duyên sen nở một tòa,
Rước hồn có Phật Di Ðà phóng quang,
Rước về đến cảnh Lạc bang,
Sống lâu vô lượng dứt đàng tử sanh.

Tham khảo:

0977023696
article