Giỏ hàng

Bài văn tụng lễ Phóng sinh

Đây là bài văn tụng lễ Phóng sinh theo nghi thức thiền môn, Trầm Tuệ xin ghi lại để các bạn cùng tụng đọc khi làm lễ.

NGUYỆN HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính .
Gởi theo đám mây hương .
Phảng phất khắp mười phương .
Cúng dường ngôi Tam bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ .
Tâm bồ đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bến giác
Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường (3 lần)


Kính bạch Tam bảo thường ở khắp mười phương tác đại chứng minh. Hôm nay có thiện nhân thế danh là (nếu cư sĩ làm thì nói chúng tôi) phát tâm mua chuộc mạng các chúng sinh chim, (cá) ..... đây để phóng thích. Cúi mong Tam bảo thường khắp mười phương từ bi quang giáng đàn tràng này tiếp độ, cứu giúp cho các chúng sinh đây luôn tin sâu Tam bảo, thoát kiếp trầm luân, mạng căn dứt thác vào đường lành, gặp chánh pháp tu hành sớm được giác ngộ giải thoát .
Ngưỡng nguyện trên tam bảo thường khắp mười phương từ bi quang giáng đàn tràng này chứng minh gia hộ (3 lần)
 

TÁN PHẬT
Ðại từ, đại bi thương chúng sanh.
Ðại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.
- Chí tâm đảnh lễ, tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới.
- Chí tâm đảnh lễ, tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới.
- Chí tâm đảnh lễ, tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới.

TÁN PHÁP
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn.
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ.
Nguyện hiểu nghĩa chơn Ðức Thế Tôn.
Qui kính Phật Bồ-tát trên hội Bát Nhã. (3 lần)

TÂM KINH TRÍ TUỆ - CỨU CÁNH RỘNG LỚN
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.
Này Xá-lợi-phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế.
Này Xá-lợi-phất! Tướng không của các pháp, không sanh, không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng không không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.
Vì không có chỗ được, nên Bồ-tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết-bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát-nhã Ba-la-mật-đa được đạo quả Vô Thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Nên biết, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chân thật không dối. Vì vậy nói chú Bát-nhã ba-la-mật-đa, liền nói chú rằng:
"Yết-đế, yết-đế, ba-la yết- đế, ba-la tăng yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha". (3 lần)

CHÚNG SINH CHIM (CÁ) SÁM HỐI .
Chúng sinh chim (cá) ... lỡ tạo bao ác nghiệp
Đều do vô thỉ tham sân si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Hôm nay thảy đều xin sám hối
Nam mô Bồ Tát Cầu sám hối (3 lần)
(đọc văn phóng sinh)
Chúng sinh đây có bấy nhiêu, Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn.
Các ngươi trước lòng trần tục lắm ,
Nên đời nay chìm đắm sông mê,
Tối tăm chẳng biết tu trì
Gây nên tội báo lại về mình mang
Sống đọa đày chết thường đau khổ
Lông vẫy sừng có đỡ được đầu
Dù là bơi trước lặn sau
Lưới vây tên bắn lưỡi câu thả mồi .
Tát cạn bắt cùng hơi hun độc
Lúc đó dù kêu khóc ai thương,
Nằm trên chốc thớt là thường,
Hồn còn phảng phất, nấu rang xong rồi .
Chúng bấy loài thượng cầm hạ thú
Tuy khác thân người cũng tánh linh
Người thường gặp nạn sát sinh
Khó giữ cho toàn an bình tánh mạng
Muôn phần chết nay người cầm chắc.
Duyên may nhờ các bậc thiện nhân,
Cứu cho người được thoát thân,
Đến đây lại được nhờ ơn pháp mầu.
Vậy ngươi hãy hồi đầu qui Phật
Và dốc lòng qui Pháp, qui Tăng.
Qui y rồi tội chướng sạch băng,
Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi
Phát tâm tu sau rồi được hưởng
Về cõi tịnh sung sướng đời đời,
Lên tòa Diệu - giác thảnh thơi,
Không hề thối chuyển an vui tháng ngày.
Xin đại chúng ra tay cứu khổ,
Phát tâm cầu Phật độ chúng sinh,
Cùng nhau dốc một lòng thành
Cầu cho ra khỏi thoát vòng trầm luân .

CHÚNG SINH CHIM (CÁ) ... QUY Y
- Chúng sinh Chim, (cá) ... xin quy y Phật
- Chúng sinh Chim, (cá) ... xin quy y Pháp
- Chúng sinh Chim, (cá) ... xin quy y Tăng
- Chúng sinh Chim, (cá) ... quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn
- Chúng sinh Chim, (c) ... quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục
- Chúng sinh Chim, (cá) ... quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát. Chúng sinh Chim, ( cá ) ... đã quy y Phật , nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y Trời, Thần, Quỷ, Vật .
- Chúng sinh Chim, (cá) ... đã quy y Pháp , nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.
- Chúng sinh Chim, (cá) ... đã quy y Tăng , nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thầy tà, bạn dữ.
- Chúng sinh Chim, (cá) ... quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục
- Chúng sinh Chim, (cá) ... quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ
- Chúng sinh Chim, (cá) ... quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sinh .

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN
Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.
Hai nguyện Tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyện khối nghi đều tan nát.
Bốn nguyện trăng Ðịnh mãi tròn đầy.
Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.
Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.
Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Ðịa.
Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam thiên.
Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.
Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.
Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.
HỒI HƯỚNG
Phóng sinh công đức khôn tính kể
Thắng phước vô biên đồng hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện cả tội chướng thủy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo
Nguyện đem công đức tu hành này
Trang trải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác .
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni .
PHỤC NGUYỆN
Tất cả chúng con thành tâm phóng thích các chúng sinh đây, nguyện các chúng sinh này sau khi nghe pháp thọ trì tam quy được thoát khỏi nạn dao thớt, lửa, lưới, sớm phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ ngu si, khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ. Tin sâu Tam bảo, thoát kiếp trầm luân, sinh về cõi an vui gặp chánh pháp tu hành sớm giác ngộ giải thoát. Nguyện cho thí chủ được tai ách tiêu trừ, oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng
Khắp nguyện, nước từ ban rải, chúng loại yên vui, mỗi mỗi chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, đồng phát tâm hướng về chánh pháp, mọi loài đều chứng ngộ Phật thừa .
Nam mô Phật Bổn sư Thích ca Mâu ni
- Chúng sinh Chim, (cá) ... tự quy y Phật. Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng.
- Chúng sinh Chim, (cá) ... tự qui y Pháp: Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển
- Chúng sinh Chim, (cá) ... tự qui y Tăng: Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại .

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
Nguyện đem công đức phóng sinh này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử cùng chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo

 

0977023696