Giỏ hàng

Bài văn tụng lễ phóng sinh

Phóng sinh là giải phóng những con vật bị nhốt và sắp bị đem giết chết để lấy thịt. Phóng sinh cứu giúp những chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ đau, sợ hãi khi bị giam nhốt trong chậu, lồng, nhà giam hoặc đang bị tra tấn hành hạ sắp bị giết… bằng tâm bồ đề thì ta dùng mọi phương tiện có thể mang lại sự sống, sự bình an cho tất cả chúng sinh đang bị đe dọa đến tính mạng.

Ý nghĩa của việc giải phóng loài vật cũng giống như việc phóng thích những tội phạm bị giam trong lao ngục lâu ngày và có cơ hội tốt để họ tìm thấy lại được sự tự do. Mặt khác, phóng sinh còn nói lên một khía cạnh tinh thần của lòng từ bi bao la không phân biệt giữa người và vật, thể hiện lòng từ bi mong muốn đem an lạc hạnh phúc đến cho tất cả chúng sanh.

 Nhiều người hiểu nhầm rằng phóng sinh số lượng càng nhiều thì công đức càng lớn. Nhưng thực ta chúng ta cần phải hiểu rằng việc phóng sinh xuất phát từ lòng từ bi và thương xót khi gặp một con vật bị nạn thì mình ra tay cứu thoát, hoặc nhìn thấy một hoặc nhiều con vật sắp bị giết liền bỏ tiền ra mua để cứu sống chúng.

Cứu chúng sinh trong thời điểm này mới đúng nghĩa của việc phóng sinh. Công đức phóng sinh nhiều hay ít không phụ thuộc hẳn vào số lượng loài vật  mà chủ yếu phụ thuộc vào tâm rộng mở của người phóng sinh như thế nào.

Các bạn có thể mua các con vật, mang phóng sinh mà không cần thỉnh chư Tăng làm lễ. Đây là bài văn tụng lễ Phóng sinh theo nghi thức thiền môn, Trầm Tuệ xin ghi lại để các bạn cùng tụng đọc.

NGUYỆN HƯƠNG 
Nguyện đem lòng thành kính . 
Gởi theo đám mây hương . 
Phảng phất khắp mười phương . 
Cúng dường ngôi Tam bảo 
Thề trọn đời giữ đạo 
Theo tự tánh làm lành 
Cùng pháp giới chúng sinh 
Cầu Phật từ gia hộ . 
Tâm bồ đề kiên cố 
Xa bể khổ nguồn mê 
Chóng quay về bến giác
Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường (3 lần )


Kính bạch Tam bảo thường ở khắp mười phương tác đại chứng minh. Hôm nay có thiện nhân thế danh là (nếu cư sĩ thì nói chúng tôi) phát tâm mua chuộc mạng các chúng sinh chim, ( cá ) ..... đây để phóng thích. Cúi mong Tam bảo thường khắp mười phương từ bi quang giáng đàn tràng này tiếp độ, cứu giúp cho các chúng sinh đây luôn tin sâu Tam bảo, thoát kiếp trầm luân, mạng căn dứt thác vào đường lành, gặp chánh pháp tu hành sớm được giác ngộ giải thoát . 
Ngưỡng nguyện trên tam bảo thường khắp mười phương từ bi quang giáng đàn tràng này chứng minh gia hộ (3 lần) 


TÁN PHẬT
Ðại từ, đại bi thương chúng sanh.
Ðại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.
- Chí tâm đảnh lễ, tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. 
- Chí tâm đảnh lễ, tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. 
- Chí tâm đảnh lễ, tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. 

TÁN PHÁP
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn.
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ.
Nguyện hiểu nghĩa chơn Ðức Thế Tôn.
Qui kính Phật Bồ-tát trên hội Bát Nhã. (3 lần)

TÂM KINH TRÍ TUỆ - CỨU CÁNH RỘNG LỚN
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

Này Xá-lợi-phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế.

Này Xá-lợi-phất! Tướng không của các pháp, không sanh, không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng không không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ được, nên Bồ-tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết-bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát-nhã Ba-la-mật-đa được đạo quả Vô Thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Nên biết, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chân thật không dối. Vì vậy nói chú Bát-nhã ba-la-mật-đa, liền nói chú rằng:

"Yết-đế, yết-đế, ba-la yết- đế, ba-la tăng yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha". (3 lần)

CHÚNG SINH CHIM (CÁ) SÁM HỐI
Chúng sinh chim (cá) ... lỡ tạo bao ác nghiệp
Đều do vô thỉ tham sân si 
Từ thân miệng ý phát sinh ra 
Hôm nay thảy đều xin sám hối 
Nam mô Bồ Tát Cầu sám hối (3 lần) 
(đọc văn phóng sinh ) 
Chúng sinh đây có bấy nhiêu, Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn . Các ngươi trước lòng trần tục lắm, Nên đời nay chìm đắm sông mê , Tối tăm chẳng biết tu trì , Gây nên tội báo lại về mình mang , Sống đọa đày chết thường đau khổ , Lông vẫy sừng có đỡ được đầu , Dù là bơi trước lặn sau , Lưới vây tên bắn lưỡi câu thả mồi . Tát cạn bắt cùng hơi hun độc , Lúc đó dù kêu khóc ai thương , Nằm trên chốc thớt là thường , Hồn còn phảng phất , nấu rang xong rồi . Chúng bấy loài thượng cầm hạ thú Tuy khác thân người cũng tánh linh Người thường gặp nạn sát sinh Khó giữ cho toàn an bình tánh mạng Muôn phần chết nay người cầm chắc. Duyên may nhờ các bậc thiện nhân, Cứu cho người được thoát thân, Đến đây lại được nhờ ơn pháp mầu. Vậy ngươi hãy hồi đầu qui Phật , Và dốc lòng qui Pháp, qui Tăng. Qui y rồi tội chướng sạch băng, Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi. Phát tâm tu sau rồi được hưởng, Về cõi tịnh sung sướng đời đời, Lên tòa Diệu - giác thảnh thơi, Không hề thối chuyển an vui tháng ngày. Xin đại chúng ra tay cứu khổ, Phát tâm cầu Phật độ chúng sinh, Cùng nhau dốc một lòng thành, Cầu cho ra khỏi thoát vòng trầm luân .


          CHÚNG SINH CHIM  (CÁ) ... QUY Y

 • Chúng sinh Chim, ( cá ) ... xin quy y Phật 
 • Chúng sinh Chim, ( cá ) ... xin quy y Pháp 
 • Chúng sinh Chim, ( cá ) ... xin quy y Tăng
 • Chúng sinh Chim, ( cá ) ... quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn 
 • Chúng sinh Chim, ( cá ) ... quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục 
 • Chúng sinh Chim, ( cá ) ... quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát. Chúng sinh Chim, ( cá ) ... đã quy y Phật , nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y Trời, Thần, Quỷ, Vật. 
 • Chúng sinh Chim, ( cá ) ... đã quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo. 
 • Chúng sinh Chim , ( cá ) ... đã quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thầy tà, bạn dữ. 
 • Chúng sinh Chim, ( cá ) ... quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục 
 • Chúng sinh Chim, ( cá ) ... quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ 
 • Chúng sinh Chim, ( cá ) ... quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sinh .

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN
Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.
Hai nguyện Tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyện khối nghi đều tan nát.
Bốn nguyện trăng Ðịnh mãi tròn đầy.
Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.
Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.
Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Ðịa.
Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam thiên.
Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.
Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.
Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.
 

HỒI HƯỚNG
Phóng sinh công đức khôn tính kể
Thắng phước vô biên đồng hướng về 
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh 
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời 
Nguyện cả tội chướng thủy tiêu trừ 
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo 
Nguyện đem công đức tu hành này 
Trang trải mười phương khắp tất cả 
Hết thảy chúng con cùng các loài 
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác . 
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni . 
 

PHỤC NGUYỆN 
Tất cả chúng con thành tâm phóng thích các chúng sinh đây , nguyện các chúng sinh này sau khi nghe pháp thọ trì tam quy được thoát khỏi nạn dao thớt , lửa , lưới , sớm phát tâm tỉnh giác , lìa chỗ ngu si , khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ. Tin sâu Tam bảo, thoát kiếp trầm luân , sinh về cõi an vui gặp chánh pháp tu hành sớm giác ngộ giải thoát. Nguyện cho thí chủ được tai ách tiêu trừ , oan khiên dứt sạch , bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng
Khắp nguyện, nước từ ban rải , chúng loại yên vui, mỗi mỗi chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, đồng phát tâm hướng về chánh pháp , mọi loài đều chứng ngộ Phật thừa . 
Nam mô Phật Bổn sư Thích ca Mâu ni 

 • Chúng sinh Chim, ( cá ) ... tự quy y Phật. Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng . 
 • Chúng sinh Chim, ( cá ) ... tự qui y Pháp: Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển.
 • Chúng sinh Chim, ( cá ) ... tự qui y Tăng: Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại.

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành 


Nguyện đem công đức phóng sinh này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử cùng chúng sinh 
Đều trọn thành Phật đạo
 

0977023696