Giỏ hàng

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện: 28 lợi ích khi trì tụng

Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện, Đức Phật dạy:

Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Ngài Ðịa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường ngợi khen chiêm lễ thời kẻ ấy được hai mươi tám điều lợi sau đây:

 1. Các hàng Trời, Rồng thường hộ niệm.
 2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn.
 3. Chứa nhóm nhân vô thượng của Thánh.
 4. Mãi không còn thối thất đạo Bồ Ðề.
 5. Ðồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ.
 6. Những bịnh tật không đến nơi thân.
 7. Khỏi những tai nạn về lửa và nước.
 8. Không có bị hại vì trộm cướp.
 9. Người khác thấy đến sanh lòng cung kính.
 10. Các hàng Quỷ Thần theo hộ trì.
 11. Ðời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai.
 12. Ðời sau sẽ làm con gái các hàng Vương Giả, Ðại Thần.
 13. Thân tướng xinh đẹp.
 14. Phần nhiều được sanh về cõi trời.
 15. Hoặc làm bậc vua chúa.
 16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước.
 17. Có mong cầu chi cũng được toại ý.
 18. Quyến thuộc an vui.
 19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch.
 20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn.
 21. Ði đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại.
 22. Ðêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ.
 23. Những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ.
 24. Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng.
 25. Các bậc Thánh ngợi khen.
 26. Căn tánh lanh lợi thông minh.
 27. Giàu lòng từ mẫn.
 28. Rốt ráo thành Phật.

Lại vầy nữa, này Hư Không Tạng Bồ Tát! Như hàng Trời, Rồng, Quỉ, Thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của Ngài Ðịa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Ðịa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Ðịa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chiêm lễ, thời sẽ đặng bảy điều lợi ích:

 1. Mau chứng bực Thánh.
 2. Nghiệp ác tiêu diệt.
 3. Chư Phật đến ủng hộ.
 4. Không thối thất Bồ Ðề.
 5. Bổn lực được tăng trưởng.
 6. Việc đời trước đều rõ biết.
 7. Rốt ráo thành Phật.”

(Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện)

Tham khảo:

TRẦM TUỆ: LAN TỎA NIỀM TIN - SẺ CHIA CHÂN THẬT

0977023696
article